Privatlivspolitik

Hos Familien Hansens Fond prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger i forbindelse med håndtering af din ansøgning om et legat fra Familien Hansens Fond, og fastlægger retningslinjer for Familien Hansens Fonds måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Familien Hansens Fond.

 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dataansvarlig for dine personoplysninger er:

Familien Hansens Fond
Holmboes Allé 1A, 10., 8700 Horsens
CVR-nr.: 43084135

 

2. Typer af personoplysninger

De typer af personoplysninger, som vi indsamler, når du bruger Grant Compass, omfatter:

 • Dit navn

 • Din emailadresse

 • Din adresse

 • Dine kontooplysninger

 • Din digitale signatur

 • Dit CPR-nummer

 • Kommunikation med dig

 • Ansøgningsdato

 • Formålsbeskrivelse

 • Oplysninger om andre fonde, du har søgt

 • Oplysninger om tidligere modtaget støtte fra Familien Hansens Fond.
  Såfremt du tidligere har søgt støtte fra Familien Hansens Fond gennem Grant Compass, vil systemet automatisk genkende disse ansøgninger i forbindelse med fondens behandling af ansøgninger.

 • Budgettet for dit ansøgte projekt

 • Uddybende formålsbeskrivelse

 • Billedmateriale

 • Andet

 • Oplysninger om sygdom herunder helbredsoplysninger

 • Oplysninger om race eller etnisk oprindelse

 • Oplysninger om strafbare forhold

 • Oplysninger om politisk overbevisning

 • Oplysninger om religiøs overbevisning

 • Oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

 • Oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering

 • Oplysninger om filosofisk overbevisning

 • Andre oplysninger, du giver os i forbindelse med din ansøgning om støtte

 • Oplysninger om resultatet af vores vurdering af din ansøgning om støtte

Hvis du har fået en fuldmagt, kan du søge støtte på vegne af en anden, og i så fald indsamler vi følgende oplysninger om dig:

 • Dit navn

 • Din emailadresse

 • Dit CPR-nummer, hvis du logger ind med MitID

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du søger om støtte fra Familien Hansens Fond

 • Når du som fuldmagtshaver søger støtte på vegne af en anden

 • Henvendelser til os pr. e-mail, telefon eller med almindeligt brev

 • Fondens efterbehandling af din ansøgning, når du eftersender dokumentation efter godkendelse e.l.

 

3. Anvendelse af personoplysninger

Personoplysningerne kan indsamles og anvendes til følgende formål:

 • For at kunne administrere ansøgninger om støtte

 • For at kommunikere med dig

 • Opfyldelse af krav i henhold til gældende lovgivning, fx skattelovgivningen og bogføringsloven

 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

 • Undersøgelser og statistik

 • Udbetaling af støtte

 • For at kunne administrere ansøgninger, du har indgivet på en andens vegne, hvis du har en fuldmagt

 • For at sikre, at du har fuldmagt, hvis du søger støtte på en andens vegne

 

4. Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

 • Legitim interesse i at kunne administrere og vurdere indkomne ansøgninger om støtte (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

 • Legitim interesse i at kunne udbetale støtte til ansøgere der tildeles støtte (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

 • Legitim interesse i at kunne foretage undersøgelser og udarbejde statistik (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

 • Legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f)

 • Legitim interesse i at kunne kommunikere med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

 • Legitim interesse i at sikre, at du har fuldmagt, hvis du søger støtte på en andens vegne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, fx i henhold til skattelovgivningen og bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)

 • Behandling af dit CPR-nummer sker, fordi det følger af lovgivningen (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1)

 • Dit CPR-nummer kan videregives, hvis videregivelsen er af afgørende betydning for at kunne sikre din entydige identifikation (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3)

 • Samtykke til behandling af oplysninger om dit helbred (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og artikel 6, stk. 1, litra a)

 • Samtykke til behandling af oplysninger om din race eller etniske oprindelse (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og artikel 6, stk. 1, litra a)

 • Samtykke til behandling af oplysninger om din politiske overbevisning (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og artikel 6, stk. 1, litra a)

 • Samtykke til behandling af oplysninger om din religiøse overbevisning (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og artikel 6, stk. 1, litra a)

 • Samtykke til behandling af oplysninger om din filosofiske overbevisning (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og artikel 6, stk. 1, litra a)

 • Samtykke til behandling af oplysninger om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og artikel 6, stk. 1, litra a)

 • Samtykke til behandling af oplysninger om dine seksuelle forhold eller seksuelle orientering (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og artikel 6, stk. 1, litra a)

 • Samtykke til behandling af oplysninger om dine strafbare forhold (databeskyttelseslovens § 8, stk. 3)

 

5. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Familien Hansens Fond leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører og mailudbydere. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruks i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Politiet

 • Advokater

 • Revisorer

 • Domstole

 • Offentlige myndigheder

 • Den person, du har søgt om støtte på vegne af, hvis du søger på en andens vegne

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der befinder sig i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, som du kan få en kopi af ved at kontakte os som angivet ovenfor.

 

6. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Bevilgede ansøgninger og de personoplysninger der relaterer hertil, samt eventuel kommunikation, bliver opbevaret af hensyn til overholdelse af bogførings- og fondslovgivningen.

Afviste ansøgninger samt relaterende personoplysninger og kommunikation bliver slettet eller anonymiseret ved pågældende ansøgningsperiodes arkivering.

 

7. Sikkerhed

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Følsomme personoplysninger og andre fortrolige oplysninger vil alene blive sendt i krypteret form i henhold til Datatilsynets vejledninger. Hvis du har behov for at sende følsomme eller andre fortrolige personoplysninger til os, skal du gøre dette gennem Grant Compass.

 

8. Dine rettigheder
 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger

 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven.

 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger

 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger, samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

 • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.

 

9. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

Familien Hansens Fond
Holmboes Allé 1A, 10., 8700 Horsens

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
Email: dt@datatilsynet.dk

 

Sidst opdateret den 21.03.2024.